trendEra magazine - page 45

trend
Era
magazine
45
Neye göre aşık
oluyoruz?
Psikoloji
literatürüne
göre insanlar
tesadüfenaşık
olmazlar,
farkında
olmasalarbile
ilkkarşılaşma
anından itibarenbilinçdışı
birplan işler. Birey;mevcut ilişkide, dahaönceki
önemli ilişkilerindenkaynaklananbilinçdışı
çatışmalarla ilgili çözümüretmeyeçalışır. Bu
çözümüüretebilmek içinyaönceki ilişkilerindeki
kişilerebenzerözelliktebirini seçeryada
bukişiyeönceki ilişkilerindeki kişilerin
özelliklerini yansıtır. Yani aslındamevcut kişi
öncekilerebenzemesebileonudiğerlerine
benzetebilir. Aşıkolma süreci aslında iyileşmeye
vekişilikbütünlüğüneulaşmayahizmet eder.
Mevlanagibi içsel bütünlüğüyakalamış,
bilinçdışı çatışmalarını çözmüşkişiler, dünyevi
biraşkapek ihtiyaçduymazlar. Bunun tam tersi
olarakbilinçdışı çatışmaları vekaygıları çok
yüksekdüzeydeolanlar, sürekli bir ilişkiden
ötekinegeçerekumutsuzca iyileşmeyeçalışırlar.
Nitekimnemfomani veobezitegibi cinselliğeve
yemeğeaşırı bağımlılıkgösterenvakalardada
yüksekdüzeydekaygı vebilinçdışı çatışmaların
yoğunluğudikkat çeker.
Bir de doğum haritamızdaki Plüton kavramı var.
Plüton’un haritadaki yerleşimi en uç örnekleriyle bize
neler söylüyor?
AstrolojidePlüton; derinkorkular, travmalar,
şüphe, kıskançlık,manipülasyon, intikam,
sadizm, gücüdayatmakgibi olumsuzbazı
olgularla ilişkilidir. Jung’un tanımlamışolduğu
gölgearketipi iledeyakından ilişkilidir, birbaşka
deyişlekendimizdegörmekten tiksindiğimizve
karanlık tarafımızdayaşattığımızbazı özellikleri
ifadeeder. Olumluaçıdan; gölge ileyüzleşerek,
aydınlığavekişilikbütünlüğüneulaşabiliriz.
Bazenaydınlığagidenyol karanlıktangeçer.
Gölge ileyüzleşipyaşarkenölmecesaretini
gösterirsek, hayatın içindeyenidenvedaha
güçlüolarakdoğarız. Bunuyapmadığımızda,
dışdünyayave insanlaragölgemizi yansıtarak
onları şeytani algılarız. Bununen iyi örneği
kendi cinsel sapkınlığını gölgede tutanbirinin
el ele tutuşmuş insanları bile sapkınolarak
algılamasıdır.HaritamızdaPlüton ileVenüs
arasındazorlayıcı açılarolduğunda; Venüs
gölge ileyakından ilişkili birhalegeleceği için,
aşkhayatımızdabazı olumsuzdurumlar
ortayaçıkabilir. İhanet içerenaşk, takıntılı aşk,
yasakaşk, istismar içerenaşk, patolojikaşk,
seksbağımlılığı içerenaşkgibi aşkın sağlıklı
boyutunuyansıtmayan ilişkiler içerisinde
olabiliriz. Bunoktada; tekrar sağlıklı bir ilişki
kurabilmek için tedavi görmekgerekebilir.
İlişkilerde sürekli yaşanan “Aşık olduğumuz kişiler
değişiyor ama yaşattıkları değişmiyor’’ kavramını
deneyimleyenler için ne öneriyorsunuz?
Özellikleöz-sevgi düzeyi düşükolankişilerinaşk
ile iyileşmesi kolaydeğildir. Tam tersi bu tarz
kişileraşıkolduklarındakaygı, özgüven sorunu,
patolojikkıskançlıkve takıntı gibi olumsuz
özelliklerdahada fazlagündemegelebilir.
Aslındaaşk ilişkilerini sadeceortalama
psikolojik sağlığa sahip insanlardahakolay
yürütürler. Psikolojikaçıdan sağlıksızolanların
iyileşmekyerineaşk iledahadahastalanması
mümkündür. Bunun sonucundapatolojikaşk
dediğimizolguortayaçıkar. Aslındapekçok
dizide izlediğimizveyagazetelerinüçüncü
sayfasındaokuduğumuzvakalarpatolojikaşk
yaşayankişilerdir. Sağlıklı biraşkhayatımızın
olması için; önceliklekendimizle ilgili derin
bir farkındalıkkazanmalıyız. Bunun için
gerekirseyardımalınmalıdır, zirakişi kendini
her zamanobjektif olarakdeğerlendiremez.
Özetle; aşk ileeksikparçalarımızı tamamlamaya
çalışmakyerine, eksikleri kendimiz tamamlayıp
ondan sonra ilişkiyebaşlayarak sağlıklı bir
paylaşım içindeolmalıyız.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...64
Powered by FlippingBook